Anti Ragging Committee

Anti Ragging Committee 2017-18

COMMITTEE

CONVENOR

MEMBERS

    PROCTORIAL BOARD

     Dr. G. P. Bairwa

 1. Dr. Pawan Kumar Rai
 2. Ms. Shafiqual Alam
 3. Dr. Rajbir Singh
 4. Dr. Sapna Chamadia
 5. Dr. Deo Kumar
 6. Dr. Rajender Kumar
 7. Dr. R. D. Sharma
 8. Dr. Enakshi Sinha Ray
 9. Dr. Namrata Singh
 10. Dr. Swati Nagpal
 11. Dr. Shanti Nath Singh
 12. Dr. Sharmila Yadav
 13. Dr. Vaishali V. Shahare
 14. Mrs. Surbhi Khanna
 15. Dr. Sanjeev Kumar Sharma
 16. Dr. Priyanka Kaushik
 17. Dr. Anand Prakash
 18. Dr. Anil Kumar